צריך עזרה ? 077-4312080

טיפ

המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לאישור משכנתא

 מה שסומן באדום הם המסמכים לאישור עקרוני/ראשוני.
 מה שסומן בכחול הם מסמכים לאישור סופי
 

  • טופס בקשה מלא על כל פרטיו( כולל חתימת מבקשי ההלוואה).

 צילום תעודת זהות (כולל ספח פרטים אישיים).
 צילום תעודת עולה (כל הדפים).
 תעודת זכאות.
 לווה/ ערב שכיר: 3 תלושי משכורת אחרונים.
 לווה/ ערב עצמאי: אישור רואה חשבון לשנת ______ (כנוסח הבנק) והעתק שומת מס הכנסה שנה אחרונה.
 תדפיסי חשבון בנק מקוריים , 3 חודשים אחרונים.(כל חשבונות שברשות הלקוח)
 תדפיס פירוט הלוואות בחשבון (במידה ויש).
 אישור על הכנסה ממקורות אחרים(אם יש) כגון: שכר דירה, קצבאות וכו'.
 צילום חוזה רכישה.
 נסח רשום בטאבו עדכני או אישור זכויות ממינהל מקרעי ישראל ו/ או הסכם חכירה או אישור זכויות מחברה משכנת.
 שמאות על הנכס (לאחר שהבנק נותן ללקוח הפנייה לשמאי + רשימת השמאים מטעמו)
 תוכנית בנייה והיתר בנייה בתוקף.
 חוזה פיתוח/ חכירה